Home‎ > ‎

หนังสือราชการ

ผลการคัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบความสามารถ (Audition) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4

โพสต์14 มี.ค. 2561 07:33โดยTalent Obec   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 07:36 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ 4 ซึ่งผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) ตามลำดับ บัดนี้ สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนจากการทดสอบการแสดง (Audition) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศผล ด้านทัศนศิลป์

โพสต์22 ก.พ. 2561 01:50โดยTalent Obec

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4 ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ (Audition) โดยการวาดสดวันที่ 3 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสานงาน ผ.ศ. อภิชาติ  พลประเสริฐ  โทร.084-1447004

หมายเหตุ : ให้เตรียมอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะตามความถนัดมาในวันทดสอบ


ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ

โพสต์22 ม.ค. 2561 05:58โดยTalent Obec   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 20:51 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔ โดยนักเรียนที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) ตามลำดับ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าสมัครได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมมากขึ้น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอขยายเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสาร


: หมายเหตุ :
กรอกใบสมัครออนไลน์ (เฉพาะสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และขับร้องประสานเสียง ) ได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561


    สาขาทัศนศิลป์ ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายผลงาน ถึง นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    สาขาดนตรีไทย
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขาดนตรีสากล
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขานาฏศิลป์
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขาขับร้องประสานเสียง
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่
    

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 02 288 5762 – 63 โทรสาร 02 288 5764
ผู้ประสานงาน นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร 098 635 5329 
นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต โทร 094 152 5629

รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔

โพสต์22 ม.ค. 2561 05:58โดยTalent Obec   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 20:24 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔ โดยนักเรียนที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) ตามลำดับ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ จึงขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารดังแนบ

    สาขาทัศนศิลป์ ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายผลงาน ถึง นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    สาขาดนตรีไทย
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขาดนตรีสากล
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขานาฏศิลป์
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขาขับร้องประสานเสียง
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่
    

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 02 288 5762 – 63 โทรสาร 02 288 5764
ผู้ประสานงาน นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร 098 635 5329 
นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต โทร 094 152 5629

การรับรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ

โพสต์25 ส.ค. 2560 20:56โดยTalent Obec   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2560 20:57 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ ๒ การพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพวาดเสร็จสิ้นแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหลัดเลย ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้นักเรียนที่ชนะการประกวดเข้ารับรางวัล พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้ารับเกียรติบัตร ตามเอกสารที่แนบ

ประกวดดนตรี OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1

โพสต์7 มิ.ย. 2560 20:03โดยTalent Obec   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2560 20:03 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา และคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านดนตรีและนาฏศิลป์

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:27โดยTalent Obec

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ กำหนดการเข้าค่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกส่งแบบตอบรับก่อนวันจัดกิจกรรม โทรสาร 02-288-5764 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirirak3443@hotmail.com โทร.02-2885762-63

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:18โดยTalent Obec

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์ กำหนดการเข้าค่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวันที่ 1 - 7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย โดยให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกส่งแบบตอบรับก่อนวันจัดกิจกรรม โทรสาร 02-288-5764 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirirak3443@hotmail.com โทร.02-2885762-63
    หมายเหตุ ค่าพาหนะของครู (1 คน) และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เบิกจ่ายกับศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ส่วนอาหารระหว่างการจัดกิจกรรมทางศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จะเป็นผู้ดูแล ด้านการแต่งกาย อนุโลมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใส่เสื้อยืด กางเกงขายาวชุดสุภาพได้ทั้งนี้ หากมีโรคประจำตัวให้เตรียมยามาด้วย

1-8 of 8