คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:22โดยTalent Obec
ขออนุญาตประกาศ คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสั
มมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 
หมายเหตุ ผู้ประสานงานโครงการด้านทัศนศิลป์
1. นายสังคม ทองมี 
ที่ปรึกษาศูนย์ศิลป์สิรินธร โทร.081-835-0575
2. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โทร.089-862-5806
ผู้ประสานงานโครงการด้านดนตรีและนาฏศิลป์
1. นางชฎาภรณ์ เธียรศิริพิพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี โทร.086-993-1356
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติ
ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดปทุมธานี โทร.086-060-8850
Ċ
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:22
Comments