Home‎ > ‎

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อค้นหา ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนเหล่านี้ให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบ  รวมถึงส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น