Home‎ > ‎

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือก

    ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานนักเรียน ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์

    ๒. ประกาศรับสมัครนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการ   โดยคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และโดยการทดสอบการแสดงผลงาน (Audition)


การพัฒนาทักษะ

    นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาทักษะจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขา