ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการ

  • หากโรงเรียน หรือผู้ปกครองที่พบว่านักเรียนหรือบุตรหลานเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต พร้อมแฟ้มสะสมงาน Portfolio โดยแนบ DVD หรือ link ข้อมูล ตามที่อยู่ที่กำหนดในประกาศ 
  • คณะกรรมการจะคัดเลือกนักเรียนจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่นักเรียนแต่ละสาขาส่งมาพร้อมใบสมัคร เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก จาก Portfolio แล้ว ต้องเข้ารับการทดสอบการแสดง (Audition) ตามวัน เวลาที่กำหนด