ประกาศ 

เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ปี ๒๕๕๘             ตามที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และสำหรับวันและเวลาในการจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                                            นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์
                                                                                              เลขานุการโครงการฯ