ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ คืออะไร

คือ หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจัดตั้งขึ้น โดยพิจารณาจากโรงเรียน
ที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ในการค้นหา คัดกรอง พัฒนา และส่งต่อ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และการจัดกิจกรรมสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศจัดตั้งแล้ว ๒ แห่ง คือ
1.ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย เป็นศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
2.โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์