ติดต่อเรา



กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐๒ ๒๘๘๕๗๖๒-๓

ผู้ประสานงาน 
        นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร. ๐๘๙ ๕๑๗๓๓๓๒
        นางสาวปนัดดา บัวผัน โทร. ๐๘๕ ๑๐๐๖๑๑๔

www.sirindhornart.com (ด้านทัศนศิลป์)
www.sangkeet.ac.th (ด้านดนตรีนาฏศิลป์)